Voorwaarden studenten abonnement bij Gym3 Amstelveen.

Artikel 1: Begripsomschrijving
1.1. Onder ‘Student abonnement’ wordt verstaan: Het abonnement dat de abonnementhouder met
de abonnement verstrekker aangaat bij Gym3.
1.2. Onder ‘Student abonnementhouder’ wordt verstaan: De student die een abonnement heeft
afgesloten bij Gym3.
1.3. Onder ‘Abonnement verstrekker’ wordt verstaan: Gym3 Amstelveen.

Artikel 2: Duur en opzegging
(zie algehele voorwaarden Gym3 en inschrijfformulier)

Artikel 3: Voorwaarden Student abonnement
3.1. Fitnessen zonder begeleiding is toegestaan vanaf 16 jaar.
3.2. Het abonnement heeft een leegtijdgrens van 25 jaar.
3.3.Voor het verkrijgen van het studentabonnement moet de student zijn/haar studentenkaart en
geldige legitimatie kunnen aantonen.

Artikel 4: Inhoud abonnement
4.1. Het Student abonnement geeft de abonnementhouder na inschrijving onbeperkt toegang tot de
sportaccommodatie van de Gym3, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit
gedurende de reguliere openingstijden van Gym3 (zie rooster op de website).
4.2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten
waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag
geen algemeen beperkend effect hebben.
4.3. Het aanbod van sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het abonnement wijzigen. De
abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten
niet langer worden aangeboden.
4.4. Op verzoek van de abonnement verstrekker bevestigt de deelnemende opleiding dat de
abonnementhouder staat ingeschreven bij de deelnemende opleiding. Wanneer blijkt dat
abonnementhouder niet staat ingeschreven bij de deelnemende organisatie, beëindigt abonnement
verstrekker het abonnement op de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 5: Abonnementskosten en betaling
5.1 De kosten van het abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van
de rekening van de abonnementhouder afgeschreven. De abonnementhouder geeft hier bij het
aangaan van het abonnement toestemming voor middels het inschrijfformulier..
5.2 De kosten van het abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd, overeenkomstig de stijging die
de consumentenprijsindex (CPI) met zich mee brengt.

Artikel 6: Club tagg
6.1 Bij het aangaan van het abonnement ontvangt de abonnementhouder een club tagg. De tagg
dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan Gym3 getoond en geregistreerd worden.
Indien blijkt dat verschuldigde abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de club tagg geblokkeerd
en heeft de sportaanbieder het recht de abonnementhouder de toegang tot de (sport)activiteiten te
ontzeggen. De club tagg wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle
verschuldigde abonnementskosten aan abonnement verstrekker zijn betaald.
6.2 De club tagg is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft eigendom van Gym3. Verlies van de Club
tagg moet direct worden gemeld bij Gym3, zodat de Club tagg kan worden geblokkeerd. Bij verlies
en/of beschadiging van de Club tagg waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor
vervanging van de Club tagg bij de Abonnementhouder in rekening gebracht. De kosten zijn 10 euro-.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Gym3 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de
accommodatie van de sportaanbieder en/of de wijze waarop de (sport)activiteiten door de
sportaanbieder worden aangeboden.

Artikel 8: (Huis)Regels
8.1. Het staat Gym3 vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of
nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De
abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels. De huisregels zijn o.a. bij de fitness
ruimte te vinden bij Gym3.

01/01/2018 te Amstelveen/ Gym3/ alle rechten voorbehouden.