ALGEMENE VOORWAARDEN GYM3

ARTIKEL 1 DEFINITIES

  • Huisregels: De op deze algemene voorwaarden van toepassing zijnde huisregels, welke zijn te raadplegen via de Website en zijn in te zien bij de kassa en receptie van Gym3

  • Inschrijfformulier: Op de Website te raadplegen formulier waarmee een abonnement/lidmaatschap kan worden aangegaan met Gym3

  • Lid/Leden: Degenen die een Overeenkomst heeft/hebben gesloten met Gym3

  • Overeenkomst: Het ondertekende Inschrijfformulier

  • Gym3: De Vennootschap Onder Firma GYM3 (KvK-nummer 58001387)

  • Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van Gym3

  • Website: www.gym3.nl

ARTIKEL 2 AANMELDING, LIDMAATSCHAP EN OVEREENKOMST

2.1 Een Lid kan zich aanmelden door het Inschrijfformulier op de Website of aan de balie volledig in te vullen, aldaar te verzenden en/of te overhandigen op een vestiging van Gym3 of per e-mail te versturen naar info@gym3.nl. Het lidmaatschap gaat direct na ontvangst van het Inschrijfformulier door Gym3 in op de datum van ondertekening van het Inschrijfformulier. Het inschrijfgeld op abonnementen bedraagt € 15,– en is elke keer bij inschrijving verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld kan eenzijdig gewijzigd worden door Gym3.

2.2 Het door het Lid ingevulde Inschrijfformulier, deze Voorwaarden en de Huisregels vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Gym3 en het Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

2.3 Het Lid zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Gym3 aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Gym3 worden verstrekt.

2.4 De Overeenkomst is persoonsgebonden en het Lid is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2.5 Eerst na volledige betaling verkrijgt een Lid de Gym3 sleutel. Deze Gym3 sleutel is uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik van een Lid. Een Lid mag deze Gym3 sleutel onder geen beding aan een derde ter beschikkingstellen. De Gym3 sleutel dient telkens bij binnenkomst aan de balie getoond te worden aan de baliemedewerker van Gym3, alvorens een Lid gebruik mag maken van de faciliteiten. In geval van diefstal of verlies, dient een Lid direct melding hiervan te maken bij Gym3. Een Lid dient dan een nieuwe Gym3 sleutel te verwerven bij de balie van Gym3 tegen het alsdan geldende tarief. Zonder Gym3 sleutel kan een Lid geen toegang verkrijgen tot de faciliteiten van Gym3. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient het Lid de Gym3 sleutel onbeschadigd te retourneren bij de balie van Gym3. Voor zover de Gym3 sleutel beschadigd is, zal het Lid gehouden te zijn de prijs te voldoen aan Gym3 van een Gym3 sleutel, tegen het alsdan geldende tarief.

2.6 Binnen de locaties van Gym3 zijn ook andere dienstverleners werkzaam (zoals een fysiotherapeutenpraktijk, een masseur, voedingscoaches, etc). Deze dienstverleners werken voor eigen rekening en risico. Gym3 is voor geen van deze derde dienstverleners aansprakelijk te stellen. Een Lid is vrij om te bepalen of hij/zij met deze derde een overeenkomst sluit.

2.7 Gym3 is gerechtigd de openingstijden eenzijdig aan te passen, waarbij zij het recht heeft om op feestdagen de locaties te sluiten. Dit zal Gym3 tijdig communiceren via haar mediakanalen.

ARTIKEL 3 HERROEPING OVEREENKOMST

3.1 Indien het Lid een Overeenkomst met Gym3 heeft afgesloten, dan is het Lid gerechtigd om gedurende 14 (veertien) dagen na ondertekening van het Inschrijfformulier, de met Gym3 gesloten Overeenkomst te herroepen waarbij de herroepingstermijn aanvangt op de dag na ondertekening van de Overeenkomst.

3.2 Om van het herroepingsrecht als bedoeld in lid 1 van dit artikel gebruik te maken dient het Lid dit ondubbelzinnig schriftelijk per e-mail aan Gym3 (info@gym3.nl) te verklaren, zulks onder vermelding herroeping van het desbetreffende abonnement en de persoonlijke gegevens van het Lid. Zodra Gym3 de verklaring van het Lid heeft ontvangen, zendt Gym3 de bevestiging hiervan aan het Lid toe.

3.3 Indien het Lid de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel herroept, ontvangt het Lid alle door het Lid aan Gym3 gedane betalingen retour, tenzij het Lid reeds gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

3.4 Indien het Lid een nieuw en/of aanvullend abonnement/lidmaatschap bij Gym3 wenst aan te gaan dan blijven deze Voorwaarden en de Huisregels onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 Gym3 biedt verschillende abonnementen aan, maar ook personal training voor individuen of groepen van individuen. Op de Website is nadere informatie en een prijslijst beschikbaar.

4.2 Het Lid machtigt Gym3 door ondertekening van het Inschrijfformulier om de aan Gym3 verschuldigde abonnement-/lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven. De betaling vindt plaats per maand, waarbij het bedrag rond de 28ste van elke maand wordt afgeschreven. Voor zover een Lid aan de balie een Overeenkomst sluit met Gym3, dient het Lid het restant van de desbetreffende maand vermeerderd met het inschrijfgeld direct te voldoen aan de balie van Gym3.

4.3 Betalingen die reeds door het Lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door het Lid in de zin van artikel 3 van deze Voorwaarden.

4.4 Bij een niet-tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van het Lid.

4.5 Zolang het Lid niet aan de voorgaande leden bedoelde betalingsverplichting heeft voldaan, kan het Lid de toegang tot Gym3 worden geweigerd. Gym3 is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. Het na ontbinding nog resterende en verschuldigde abonnements-/lidmaatschapsgeld, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

4.6 Gym3 behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zoals vermeld in lid 1 van dit artikel te indexeren en te wijzigen. Tenminste 1 (één) maand voor een prijswijziging worden de Leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 1 (één) maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW.

4.7 Losse lessen en/of strippenkaarten dienen vooraf aan de balie van Gym3 voldaan te worden.

4.8 Speciale acties en/of kortingsacties gelden voor een bepaalde, vooraf gecommuniceerde, termijn. Nadien kan er geen beroep op worden gedaan. Acties kunnen niet gecombineerd worden door een Lid of een potentieel Lid.

ARTIKEL 5 WIJZE VAN BEËINDIGING EN TERMIJN

5.1 Het Lid gaat een Overeenkomst c.q. abonnement aan voor een bepaalde periode (maand, kwartaal, halfjaar of jaar), welke periode telkens, tot wederopzegging automatisch herhaald wordt. Het Lid kan de Overeenkomst voor het eerst aan het einde van deze overeengekomen termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, schriftelijk per e-mail opzeggen via info@gym3.nl, onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 en 5.6 van deze Voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging derhalve op de laatste dag van de maand volgend op de schriftelijke opzegging door het Lid. Gym3 zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van het Lid aan het Lid binnen 14 (veertien) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het Lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het Lid onmiddellijk contact op te nemen met Gym3, bij gebreke waarvan Gym3 ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Opzegging van het Lid wordt alleen geaccepteerd als het Lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.3 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het Lid kan de Overeenkomst na overleg met Gym3 en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel worden stopgezet.

5.4 Gym3 heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • Het Lid zich naar de mening van Gym3 schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; en/of

  • Als het Lid deze Voorwaarden en/of de Huisregels van Gym3 (stelselmatig) overtreedt.

Eén en ander ter discrete beoordeling van Gym3.

ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname aan de activiteiten van Gym3 geschiedt geheel op eigen risico van het Lid.

6.2 Alle (aspirant-)Leden dienen voorafgaand aan de deelname van activiteiten van Gym3 een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld waarmee melding wordt gemaakt van de fysieke gesteldheid van het Lid. Hierbij moet worden gedacht aan blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het – naar waarheid – verstrekken van deze informatie.

6.3 Gym3 en de voor haar in opdracht werkende trainers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

6.4 Gym3 en de voor haar in opdracht werkende trainers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden.

6.5 Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Gym3, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het Lid.

6.6. Het gebruik van de ruimtes en de lockers van Gym3 geschiedt op eigen risico van het Lid. Gym3 is op geen enkele manier aansprakelijk voor het diefstal en schade ten gevolge van het gebruik van de lockers binnen Gym3. De lockers worden dagelijks aan het einde van de dag leeggehaald. Achtergebleven voorwerpen worden maximaal 1 week bewaard door Gym3. Daarna zullen deze worden vernietigd. Een Lid wordt er hierbij hoe dan ook op gewezen om geen kostbaarheden te bewaren in de lockers, zoals telefoons, sieraden en/of portemonnees.

ARTIKEL 7 HUISREGELS

7.1 Gym3 kent ook Huisregels. Het Lid gaat uitdrukkelijk akkoord met de acceptatie van de Huisregels. Op deze Huisregels zijn de Voorwaarden van Gym3 van overeenkomstige toepassing.

7.2 Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement/lidmaatschap op de hoogte te stellen van de Huisregels van Gym3 en gedurende het abonnement/lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De Huisregels van Gym3 zijn te vinden op de Website en zijn in te zien bij de kassa en receptie van Gym3.

7.3 Gym3 behoudt zich het recht voor bij (ernstige of herhaaldelijke) schending van de Huisregels (of ander onaanvaardbaar gedrag) de Overeenkomst te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden, is het abonnements-/lidmaatschapsgeld in een dergelijk geval als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

7.4 Gym3 is gerechtigd de Huisregels te wijzigen; gewijzigde Huisregels zijn op alle Leden van toepassing op het moment van bekendmaking op de Website en/of op het moment van terinzagelegging bij de kassa en receptie van Gym3.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

8.1 Het Lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Gym3 verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres, e-mailadres en bankgegevens.

8.2 Indien het Lid zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft het Lid aan Gym3 toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden voor Gym3. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Gym3 gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Gym3 zal alle gegevens van het Lid op schriftelijk verzoek van het Lid vernietigen.

8.3 Het Lid verleent door akkoord te gaan met deze Voorwaarden aan Gym3 ondubbelzinnig toestemming om aan het Lid aanbiedingen van Gym3 per e-mail of anderszins toe te sturen.

8.4 Het Lid dient veranderingen in persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan Gym3 per email (info@gym3.nl).

ARTIKEL 9 SLOTBEPALINGEN

9.1 Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 10 december 2022.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gym3 en het Lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Ingeval van klachten met betrekking tot de activiteiten van Gym3 kan het Lid een klachtenmail sturen naar: info@gym3.nl. De klacht wordt slechts dan in behandeling genomen indien sprake is van vermelding van de contactgegevens van het Lid en indien de klacht duidelijk wordt omschreven.

9.4 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen het Lid en Gym3, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Voorwaarden en/of Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

9.5 Gym3 is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd.